Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Jolijn Betgen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Jolijn Betgen. Bij iedere aanbieding zullen door Jolijn Betgen de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. DEFINITIES

a. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen.

b. Een online training: een training die online te volgen via het internet op een computer, laptop of Mac.

c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Jolijn Betgen een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een bestelling. Door akkoord te gaan met deze bestelling gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.

b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Jolijn Betgen opgenomen wordt.

3. FACTURERING/ BETALING

a. Voor aanvang van de online trainingen of voor de aangeboden diensten vanuit Jolijn Betgen is vooruitbetaling verschuldigd.

4. DUUR EN BEËINDIGING

a. Jolijn Betgen kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Jolijn Betgen gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.

b. Jolijn Betgen kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.

c. Jolijn Betgen heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

d. Annulering/opzegging van een online training overeenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

e. Bij annulering van deelname aan een training is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan de training. Het staat Jolijn Betgen vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

a. Jolijn Betgen gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens, ofwel op de reeds gecommuniceerde datum waarop de training van start kan gaan.

b. Mocht Jolijn Betgen onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Jolijn Betgen alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Jolijn Betgen een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6. OVERMACHT 

a. Jolijn Betgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Jolijn Betgen als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

b. Jolijn Betgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Jolijn Betgen niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

c. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Jolijn Betgen alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Jolijn Betgen geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7. COPYRIGHT

a. Al het door Jolijn Betgen vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Jolijn Betgen niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b. Jolijn Betgen behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

c. Het eigendom van door Jolijn Betgen verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Jolijn Betgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Jolijn Betgen hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training, ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Voor wat betreft het gebruik van cms-systemen, staat Jolijn Betgen bij de overdracht van de door de opdrachtgever geaccepteerde diensten, er voor in dat het geheel naar behoren functioneert. Opdrachtgever dient zelf na te gaan of hetgeen is geleverd overeenkomt met hetgeen is gevraagd en geoffreerd. Nadat de opdrachtgever dat heeft beoordeeld en geaccepteerd, is Jolijn Betgen niet meer aansprakelijk voor eventuele falen in de systemen omdat het functioneren kan worden beïnvloed door allerlei zaken, zoals onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen, etc. Er kan derhalve geen garantie gegeven worden op het overeengekomen van zogeheten open source systemen (cms). Voor zover Jolijn Betgen bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Jolijn Betgen weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Jolijn Betgen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Jolijn Betgen of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Jolijn Betgen.

b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Jolijn Betgen slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Jolijn Betgen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

c. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Jolijn Betgen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

d. De opdrachtgever dient Jolijn Betgen terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Jolijn Betgen geleden schade.

9. OVERIG

a. Jolijn Betgen zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Jolijn Betgen.

b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Jolijn Betgen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

c. Jolijn Betgen is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

d. De geleverde cursussen worden zo ontwikkeld dat zij goed werkzaam zijn in Internet Explorer vanaf versie 9.0 tot de op dat moment actuele versie van Internet explorer en Mozilla Firefox.

Jolijns Leerplein

Viscontistraat 58

1325 SC Almere

Kvk 27321380

info@jolijnsleerplein.nl